Koulutus
Tulevaisuus
Tutkimus

Suomessa on hyvät mahdollisuudet musiikin opiskeluun – lisää tukea kaivataan etenemiseen kohti ammattia

Musiikin opintopolut -hankkeessa selvitettiin, kuinka lapset ja nuoret voivat opiskella ja edetä musiikkialan koulutuksessa. Laajan selvityksen mukaan musiikin opiskelijat tarvitsisivat opintojensa eri vaiheissa nykyistä enemmän henkilökohtaista ohjausta sekä tietoa koulutuspoluista ja niiden vaatimustasoista

Tutkimus selvitti musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilannetta laajasti ja tarkasteli erityisesti siirtymiä eri opintotasoilta toiselle. Musiikkiopetuksen tavoitteena on ollut helpottaa juuri siirtymiä aina taiteen perusopetuksesta korkeakouluopintoihin asti.

Tutkimusta varten kerättiin mittava kyselyaineisto musiikkia opiskelleilta sekä oppilaitoksilta. Tutkimuksen toteutti Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kanssa. 

Taiteen perusopetus luo pohjan musiikkiuralle

Tutkimuksen mukaan musiikin varhaiskasvatuksella ja taiteen perusopetuksella on keskeinen merkitys sille, että lapsi pääsee mukaan ja sitoutuu musiikin opintoihin, myös myöhemmissä vaiheissa. Merkittävä osa, lähes 60 prosenttia, kyselyyn vastanneista taiteen perusopetuksen oppilaista on osallistunut musiikin varhaiskasvatukseen. Musiikin varhaiskasvatus oli kyselyvastausten perusteella musiikkitaustoista alueellisesti tasapuolisimmin jakautunut.   

Taiteen perusopetus luo puolestaan pohjan musiikin ammattilaisuudelle ja harrastuneisuudelle. Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa opiskelleista, 70 prosenttia ammattikorkeakoulussa opiskelevista ja 90 prosenttia Sibelius-Akatemian ja sen nuorisokoulutuksen opiskelijoista ilmoitti osallistuneensa taiteen perusopetukseen.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös syitä opintojen keskeyttämiselle taiteen perusopetuksessa. Yleisimmin opinnot keskeytettiin, koska kiinnostus suuntautui muihin asioihin (36 %), koska musiikin harrastaminen vei liikaa aikaa muilta harrastuksilta (21 %) tai koska musiikin opiskeleminen oli liian työlästä (20 %).

Keskeyttäneiden osalta nousi esiin erityisesti 16–18-vuotiaiden ryhmä. Puolet tämän ikäisistä nosti lopettamissyynä esiin kouluopinnot, ja tämän ikäisistä miltei puolet ilmoitti lopettamisen syyksi, että harjoittelu oli liian työlästä. Varmimmin opinnoissaan jatkoivat ne, joilla oli paljon musiikillisia harrastuksia. 

Tutkimuksen mukaan musiikin opiskelun jatkamista tukee yhdessä soittaminen ja muu sosiaalinen puoli opinnoissa, oppilaiden ryhmäyttämiseen panostaminen, sopivantasoisten soittoyhteisöjen mahdollistaminen ja opintojen joustavuus. Taiteen perusopetuksessa keskeyttäneistä suurin osa, noin 85 prosenttia, aikoi jatkaa musiikin harrastamista jossain muodossa.   

Ammatillisessa koulutuksessa haetaan omaa suuntaa  

Tutkimuksessa selvisi kuitenkin, että tie musiikin ammattilaiseksi on pitkä. Ammatillisen koulutuksen aikana on tyypillistä testata omaa motivaatiotaan ja hankkia osaamista myöhempiä opintoja varten.

Valmistumisensa aikaan vain viidesosa musiikin ammatillisen koulutuksen suorittaneista  pyrki työelämään. 57 prosentilla oli aikomuksena jatkaa opintoja. Musiikkialaa opiskelemaan jatkaneista hieman vajaa puolet päätyi ammattikorkeakouluun ja vajaa kolmasosa yliopistoon.   

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nuoret tarvitsisivat eri vaiheissa opintopolkua tietoa koulutuspolkujen luonteesta ja eri koulutusasteiden vaatimustasoista oman opintopolun suunnittelun tueksi. Oppilailla ja opiskelijoilla ei välttämättä ole kokonaiskuvaa musiikin opintokentästä ja työelämästä, muista opintoasteista ja vaihtoehdoista, jolloin eri mahdollisuuksia ei tunneta. Ohjausta kaivataan tavoitteiden ja mahdollisuuksien kirkastamiseksi. Myös eri koulutusasteiden välisen yhteistyön vahvistaminen tukisi oppilaitosten työtä oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaamisessa erityisesti siirtymävaiheessa eri koulutusasteiden välillä.     

Raportti on luettavissa Cuporen verkkosivuilla:

Kanerva, Anna, Oksanen-Särelä, Katja, Leppänen, Aino & Kurlin Niiniaho, Ari (2023). Musiikin opintopolut. Cuporen verkkojulkaisuja 70. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. 

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan

Lisää uutisia