Ala yhteiskunnassa
Ammattilaiset
Vastuullisuus

Yhdenvertaisuus musiikkialalla

Teoston Yhdenvertaisuus ja syrjintä musiikkialalla (2024) -tutkimuksen mukaan 54 prosenttia musiikkialalla työskentelevistä on kokenut jonkinlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua työympyröissä.

Syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemus on yleisempää naisten (77 %) ja muunsukupuolisten / ei-binääristen (62 %) keskuudessa. Miehistä epäasiallista kohtelua oli kokenut 40 prosenttia vastaajista. Alle 24-vuotiaista epäasiallista käytöstä oli kokenut 60 prosenttia vastaajista ja 25–34-vuotiaista 67 prosenttia. Kyselyyn vastasi 914 musiikkialalla työskentelevää tai alalle opiskelevaa. 

Naisten ja miesten näkemykset musiikkialan yhdenvertaisuudesta eroavat merkittävästi. Suomessa 36 prosenttia naisista ja 57 prosenttia miehistä pitää alaa yhdenvertaisena. Tulokset ovat samansuuntaisia myös globaalissa tutkimuksessa, johon vastasi yli 4 000 musiikkialan ammattilaista yli sadasta eri maasta. 

Etniset- ja kielivähemmistöt ovat kokeneet eniten syrjintää 

Tutkimuksen mukaan etnisiin vähemmistöihin sekä kieli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat kokoneet eniten syrjintää ja epäasiallista kohtelua musiikkialalla: etnisiin vähemmistöön kuuluvista 61 prosenttia, kielivähemmistöön kuuluvista 51 prosenttia ja sukupuolivähemmistöön (esim. transsukupuoliset) 45 prosenttia. 

Alalla on tehty yhdenvertaisuustyötä, tulokset parantuneet kahdessa vuodessa 

Edellinen häirintää ja epäasiallista kohtelua mittaava kysely Suomen musiikkialalla tehtiin vuonna 2022. Musiikkialan järjestöjen Yhdenvertainen musiikkiala -kyselytutkimuksessa jopa 76 % musiikkialalla työskentelevistä oli kokenut epäasiallista käytöstä. Kyselyyn vastasi 1012 musiikkialalla toimivaa ja työskentelevää henkilöä. Vuoden 2022 tutkimuksessa naisista 85 prosenttia ja muunsukupuolisista 84 prosenttia kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä alalla toimiessaan. 26–35-vuotiaista epäasiallista käytöstä oli kokenut 88 prosenttia ja 20–25-vuotiaista 98 prosenttia. Miehistä epäasiallista käytöstä oli kokenut 69 prosenttia. 

Alalla on tehty tutkimuksen jälkeen useita toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi ja moni asia näyttää kehittyneen Teoston tuoreen tutkimuksen mukaan myönteisempään suuntaan. 

Eniten parannusta on tapahtunut kokemuksessa epätasa-arvoisesta palkkauksesta. Myös epäasiallinen kommentointi ja vitsien laukominen sekä seksuaalinen häirintä näyttävät vähentyneen merkittävästi. Kokemuksissa on kuitenkin edelleen merkittäviä eroja nais- ja miesvastaajien välillä: esimerkiksi epäasiallista kommentointia oli naisista kokenut puolet, kun miehistä vain joka kymmenes. 

Toimenpide-ehdotukset musiikkialan yhdenvertaistamiseksi

Teoston Yhdenvertaisuus ja syrjintä musiikkialalla (2024) -tutkimuksessa esitetään seuraavia kehitysehdotuksia yhdenvertaisemmalle musiikkialalle: 

  1. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden tietoinen lisääminen: monimuotoisuutta voidaan lisätä rekrytoinnissa, musiikkituotannossa ja -jakelussa sekä erilaisten palkintojen ja tunnustusten jaossa. Musiikkialalle kaivataan asennetta, että näin myös tapahtuu ja että monimuotoisuus on rikkaus.  
  1. Syrjinnän kitkeminen kokonaan pois alalta: syrjinnästä pitää pystyä puhumaan avoimesti ja nostaa esille tilanteita, joissa sitä esiintyy. Kaivataan myös yhteisesti sovittuja käytäntöjä, joilla syrjivää käytöstä voidaan estää. Seksuaaliselle häirinnälle pitää olla nollatoleranssi ja selkeä menettelytapa häirintätilanteille.  
  1. Koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen: moni ehdotti, että koulutuksella ja tietoisuuden lisäämisellä erilaisista kulttuureista, taustoista ja kokemuksista voitaisiin edistää ymmärrystä ja kunnioitusta musiikkialalla. Asia tulisi huomioida jo musiikin opetuksessa lapsista ja nuorista lähtien. Enemmän ymmärrystä myös erilaisista genreistä ja musiikkityyleistä, sekä alan tarjoamista mahdollisuuksista.  
  1. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja pääsy alalle: kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet tulla musiikkialalle, saada musiikkiaan kuuluville ja edetä urallaan. Tähän musiikkialan toimijat ja erilaiset verkostot voivat vaikuttaa. Asia tulisi huomioida myös apurahojen ja rahoituksen jakamisessa tasa-arvoisia periaatteita noudattaen. 
  1. Positiivinen erityiskohtelu ja kiintiöt: osa vastaajista näki positiivisen erityiskohtelun ja kiintiöt keinona edistää yhdenvertaisuutta musiikkialalla. Kiintiöiden kautta halutaan juurruttaa erilaisuutta, jotta jossain vaiheessa niitä ei enää tarvittaisi. Kiintiöitä ehdotettiin mm. erilaisiin päätöksentekoelimiin ja esiintyjävalintoihin esim. festivaaleilla. 
  1. Anonyymi rekrytointi ja arviointi: alalle kaivattiin anonyymejä rekrytointi- ja arviointiprosesseja, joiden kautta voidaan vähentää ennakkoluuloja ja edistää tasapuolisia mahdollisuuksia. 

Lue lisää

Lue koko julkaisu: https://www.teosto.fi/wp-content/uploads/2024/03/Musiikkialan-yhdenvertaisuusselvitys_kokonaisraportti-2024_21032024.pdf

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Teosto: Yhdenvertaisuus ja syrjintä musiikkialalla (2024)